ОБЕДИНЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ

Движението на ветераните в БСП работи в съответствие с Програмата и Устава за съхранение, развитие и утвърждаване на основните прогресивни ценности, завещани на човечеството от ранното християнство през ренесанса и хилядолетните борби на трудещите се за свобода, справедливост, солидарност, равенство, за преодоляване на бедността, експлоатацията, дълбоките социални и материални различия в нашето общество.

   Тези ценности ветераните осмислят и предават чрез личния си пример и живот на новите поколения. Ветераните се подпомагат взаимно и активно при осъществяване на техните лични, семейни и обществени начинания, продължават традицията на другарство. Движението на ветераните в БСП не е идейно течение, а символ на единството на поколенията на левите сили.

   Председател на Движението на ветераните в Пловдив област е инж. Виктор Простов.

 

 ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСТКИ ЗА ПАРИТЕТ И СОЛИДАРНОСТ  в БСП
 


На 23. 04. 2005 год. се състоя национална учредителна конференция на жените за създаване на „Обединение на жените-социалистки за паритет и солидарност", в която взеха участие 94 жени от цялата страна. Основната цел за учредяването на нашата организация бе да се обединят усилията на жените-социалистки за по-успешното им участие в управленските структури на всички нива в различните власти - държавна, местна и партийна. Ние бяхме и сме водени от амбицията да систематизираме позицията на БСП и левицата по отношение активното присъствие на жените в обществения живот във всичките му измерения - икономически, политически, културен, образователен, социален. Ние сме женска организация, за която Програмата и Уставът на партията са водещи и основни документи.

  
   На 46-я конгрес на БСП през декември 2005 год. беше нанесена промяна в Устава на БСП и бе приет нов член, според който „В БСП се изгражда организация на жените-социалистки, която обединява жени, членове на БСП.

   На 46-я конгрес на БСП, от избраните 182 члена на ВС на БСП 55 са жени, което е приблизително около 33 %. Всяка от 28-те области в България е представена и от жена във ВС чрез делегирано членство. В приетия на заседание на ВС на БСП от месец януари 2006 год. Правилник за реда и начина на изграждане на областните съвети на БСП областните координатори на Обединението на жените-социалистки са членове на Областните съвети по право, което е една съществена положителна стъпка в утвърждаване на женското участие.
   Трябва да отбележим, че към днешна дата функционират 232 клуба (от които 32 районни) на Обединението на жените-социалистки в България с над 5000 члена.

     Обединението на жените - социалистки бе създадено не само, за да се промени съотношението на представителството на половете в политическата, държавната и местните власти като самоцел, а преди всичко да промени отношението на политическите ръководства в лицето на държавната и местна власт към решаването на реалните проблеми на хората, в това число и на жените. Функционира и Комисията за работа с жените към НС на БСП.

Контакти : women@bsp.bg

 Областен координатор на ОЖСПС  за Пловдив област е Александра Берданкова.

 

МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ


 Младежкото обединение е израз на необходимостта от общи действия на младите членове на БСП с цел отстояване и разпространяване на социалистическите идеи в България и се основава на специфичните интереси на младите хора, членуващи в БСП.

Младежкото обединение се формира в рамките на партията като организационно обединение на младежи - членове на БСП до 35 години, обединени на основата на своите специфични интереси.

В своята дейност младежкото обединение се ръководи с принципите, залегнали в програмните документи на Устава на БСП.

Младежкото обединение функционира според приети от него правила, утвърдени от Националния съвет.Младежкото обединение създава условия за разгръщане на една по-цялостна политическа дейност на младежите - социалисти както във вътрешен, така и в международен план.

Представители на младежкото обединение се делегират в ръководните органи на всички нива, според приетите норми.

 Председател на МО Пловдив област е Атанас Тумбалев.

 

Back to Top